Òganan Ghlaschu - Bhaile a' GhobhainnRegister Now / Clàraich An-Dràsta

Tha Clàradh Àitichean aig Òganan Ghlaschu Fosgailte / Registration Open for Òganan Ghlaschu

Mòran taing son ùidh a nochadadh ann an Òganan Ghlaschu. Bhiomaid air leth toilichte a bhruidhinn ribh mu chlàradh ur pàiste agus a bhith gur stiùireadh tron phròiseas. Bidh agaibh ri foirm air loidhne a lìonadh a-steach agus a chlàradh.

Thathas a' dùileachadh gun toir sibh seachad am fiosrachadh air ur pàiste a th' air a chomharrachadh le rionnaig (*). Mur lìon sibh na h-earranan èigneachail siud gu h-iomlan, dh'fhaoidte gum bi dàil ann air an tagradh agaibh.

Ma dh'fheumas sibh tuilleadh fiosrachaidh no ma bhios ceist sam bith agaibh, leigibh fiod thugainn gun chàird.

Thank you for your interest in Òganan Ghlaschu. We would be delighted to discuss your child’s registration and lead you through the admissions process. Please complete and submit our online registration form.

When completing this form, you will be expected to provide your child’s details and any information marked as mandatory by an asterisk (*).If you do not complete the required sections in full, it may delay your application.


If you have any questions or would like any more information, please do not hesitate to contact us.

Page 1 of 10